Indeksy giełdowe i obligacji > Dokumentacja
Dokumentacja

GPW Benchmark S.A. jest administratorem wskaźników referencyjnych działającym na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego wydanego w oparciu o art. 34 Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych (BMR) i jest wpisany do rejestru ESMA.


Regulaminy

 

Oświadczenia i wyjaśnienia administratora

 

Polityki i procedury wewnętrzne

 

Materiały informacyjne

 

Informacje nt. przeglądu


Archiwalna dokumentacja >>>


Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg

Zgodnie z obowiązującą w GPW Benchmark S.A. procedurą wewnętrzną, skargi można składać drogą elektroniczną na adres: oraz listownie na adres GPW Benchmark S.A.  Skarga musi zawierać imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny składającego skargę oraz w stosownych przypadkach, nazwę osoby prawnej lub instytucji, która występuje w imieniu składającego skargę. Zakres przedmiotowy skarg określony jest zgodnie z art. 9 ust. 2 lit a Rozporządzenia BMR. Skarga powinna zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie jej przedmiotu, wszelkich związanych z nią okoliczności, jak również dowody i informacje, jakimi dysponuje osoba składająca skargę, które mogą być pomocne w procesie jej rozpatrywania. Skargi rozpatrywane są przez Zarząd na podstawie rekomendacji komórki zgodności (compliance), bez udziału osób bezpośrednio zaangażowanych w dane wyznaczenie wskaźnika (wyznaczenie wskaźnika w dniu będącym przedmiotem skargi). Udzielenie odpowiedzi na skargę następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedź jest dostarczana w takim samym trybie, w jakim skarga została złożona, o ile skarżący nie wskaże inaczej.
W przypadku, gdy decyzja nie spełnia oczekiwań skarżącego, ma on prawo złożyć za pośrednictwem administratora wniosek o jej ponowne rozpatrzenie do Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych, który jest jednostką nadzorczą w stosunku do działań administratora, sprawującą stały merytoryczny nadzór nad opracowywaniem wskaźników. Zgodnie z jego Regulaminem, Komitet Nadzorczy może powiadomić KNF o stwierdzonych przypadkach niewłaściwego działania administratora lub jego pracowników.


Przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń nt. naruszeń

Zgodnie z obowiązującą w GPW Benchmark S.A. procedurą wewnętrzną, administrator umożliwia dokonywanie anonimowo lub pod nazwiskiem zgłoszeń podejrzenia potencjalnych naruszeń przez administratora jako spółkę, przez pracowników, członków Zarządu albo Rady Nadzorczej przepisów prawa (w tym każde zachowanie, które może wiązać się z próbą manipulacji), norm etycznych, zasad ochrony informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową oraz zakazu działań mających znamiona korupcji, oszustwa, działań przynoszących nieuprawnione korzyści i innych nadużyć. Procedura umożliwia dokonanie takiego zgłoszenia byłym i aktualnym pracownikom, współpracownikom oraz członkom zarządu, mającym uzasadnione podejrzenie co do naruszenia, oraz zapewnia proces rozpatrzenia zgłoszeń oraz niezwłocznego zawiadomienia organu nadzoru zgodnie z wymogiem art. 14 ust. 1 Rozporządzenia BMR, lub innych właściwych organów publicznych w przypadku uprawdopodobnienia naruszeń.