Usługi > Stosowanie lub korzystanie ze Wskaźników Referencyjnych
Stosowanie lub korzystanie ze Wskaźników Referencyjnych

Stosowanie lub korzystanie ze Wskaźników Referencyjnych opracowywanych przez GPW Benchmark S.A. wymaga zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem, według przyjętego wzoru. Na podstawie umowy Administrator udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, odpłatnej Licencji na stosowanie lub korzystanie ze Wskaźników Referencyjnych wskazanej przez Użytkownika w Karcie Informacyjnej spośród Licencji wymienionych na Liście Licencji i Usług. Umowa o stosowanie określa zobowiązanie Administratora do opracowywania Wskaźników Referencyjnych zgodnie z zasadami określonymi przepisami prawa, jak również zobowiązanie Użytkownika do zapłaty wynagrodzenia Administratorowi za udzielenie Licencji. Wysokość opłaty licencyjnej, zasady jej naliczania oraz płatności określone są w Tabeli opłat stanowiącej załącznik do umowy.