Indeksy transakcyjne > Raporty z rewizji danych
Raporty z rewizji danych

Administrator w celu zapewnienia przejrzystości procesu opracowywania wskaźnika referencyjnego WIRON przedstawia informacje ujawnieniowe dotyczące wpływu korekty danych wejściowych na jego przebieg.

Celem raportu o danych jest określenie różnicy pomiędzy ostatnią opublikowaną wartością wskaźnika referencyjnego WIRON na daną Datę Wskaźnika a wynikiem kalkulacji dokonanej na podstawie zaktualizowanej bazy danych wejściowych na ostatni dzień roboczy kwartału. Udostępniane informacje dotyczą odchyleń niemniejszych niż 0,001 p.p. traktowanych jako błędy kwalifikowane.

Informacje dotyczące ujawnień będą mieć charakter narastający, tj. będą uwzględniać wpływ kwalifikowanych błędów w danych wejściowych przekazanych w kolejnych kwartałach danego roku kalendarzowego.

Powyższa różnica może wynikać z następujących powodów:

  • Opóźnione przekazanie danych
    Podmiot przekazujące dane przekazał dane dotyczące transakcji po godzinie granicznej określonej przez administratora.
  • Korekta danych
    Podmiot przekazujące dane skorygował dane dotyczące transakcji po godzinie granicznej określonej przez administratora.
  • Awaria systemu administratora lub inne czynniki operacyjne
    Awaria systemu administratora lub nadzwyczajne czynniki operacyjne, które wpłynęły na wynik kalkulacji wskaźnika referencyjnego.

W raporcie zawarte są również przypadki, w których zastosowano Procedurę Powtórnego Wyznaczania i Udostępniania WIRON zgodnie z Regulaminem Indeksu Stopy Procentowej WIRON.

Wyniki porównania są zaprezentowane w poniższych dokumentach:

Poniżej umieszczony został dokument opublikowany 23 lutego 2023 r. dotyczący wpływu korekt w danych wejściowych na wskaźnik WIRON.