POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW „COOKIES”

GPW Benchmark S.A. przywiązuje wagę do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

Niniejsza Polityka zawiera szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, pozyskanych przez GPW Benchmark S.A. za pośrednictwem strony internetowej https://gpwbenchmark.pl, określa podstawy prawne przetwarzania, sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych, a także przedstawia informacje na temat praw osób fizycznych, których dane są przetwarzane.

„Dane osobowe” użytkownika oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 

Administrator danych


Administratorem danych osobowych, zbieranych przez stronę https://gpwbenchmark.pl jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą ul. Książęca 4, 00-490 Warszawa.
GPW Benchmark powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych pod adresem .
 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych


Za pośrednictwem witryny internetowej, GPW Benchmark może pozyskiwać, a następnie przetwarzać, następujące dane osobowe:

  • dane nadawców korespondencji kierowanej do GPW Benchmark na adresy e-mail wskazane na stronie https://gpwbenchmark.pl;
  • dane osobowe uczestników konsultacji publicznych, konferencji i innych wydarzeń, organizowanych przez GPW Benchmark, zgłaszane za pośrednictwem formularzy lub adresów e-mail, dostępnych na stronie;
  • dane przekazywane podczas rozmów telefonicznych na nagrywane numery telefonów – nagrywaniem objęte są numery telefonów dedykowanych do obsługi procesów wyznaczania wskaźników i indeksów.
     

Podstawy i cele przetwarzania danych


Zgodnie z przepisami prawa, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (na przykład, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania usługi), przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych jest konieczne do spełnienia obowiązku wynikającego z prawa, np. konieczności wykazania lub udokumentowania świadczenia usług, przetwarzanie odbywa się na podstawie tego obowiązku prawnego.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w innych celach niż określonych powyżej, podstawą przetwarzania jest (i) prawnie uzasadniony interes administratora, np. ochrona przed nieuzasadnionymi roszczeniami lub (ii) zgoda osoby, której dane dotyczą.
 

Okres przechowywania danych


Przetwarzane przez GPW Benchmark dane osobowe są przechowywane przez okres uznany za konieczny dla spełnienia celu, w jakim zostały zebrane (zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów). Okres ten może ulec wydłużeniu, jeżeli przechowywanie danych okaże się niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych ze świadczeniem usług, w ramach których te dane są przetwarzane, oraz dla obrony przed takimi roszczeniami.
 

Odbiorcy danych


Dostęp do danych osobowych, pozyskanych za pomocą witryny internetowej https://gpwbenchmark.pl mogą mieć:

  • pracownicy i współpracownicy  GPW Benchmark, upoważnieni do przetwarzania danych osobowych;
  • podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym: dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych);
  • audytorzy, biegli rewidenci oraz firmy doradcze;
  • inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

Udostępnienie Państwa danych osobowych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem oraz poufnością.
 

Profilowanie danych osobowych


Profilowanie danych nie jest prowadzone.
 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych


Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora, przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia, z zastrzeżeniem warunków wynikających z właściwych przepisów prawa, w tym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była zgoda - do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W szczególności, każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.
 

Pliki „ciasteczek” („cookies”)


Strona https://gpwbenchmark.pl funkcjonuje w ramach serwisu internetowego Grupy Kapitałowej GPW: www.gpw.pl. Polityka „cookies” dostępna na www.gpw.pl/polityka_cookies ma zastosowanie do strony GPW Benchmark.
 

Dane kontaktowe


Pytania i wnioski, związane z przetwarzaniem przez GPW Benchmark danych osobowych, należy kierować na adres .