WIBID i WIBOR > Komitet Nadzorczy WSP
Komitet Nadzorczy WSP

Komitet Nadzorczy Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych jest jednostką nadzorczą powołaną w zgodzie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych, w celu zapewnienia merytorycznego nadzoru nad wszystkimi aspektami opracowywania przez Administratora Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych.

Komitet Nadzorczy Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych został powołany w  dokumentacji Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, która weszła w życie 1 lutego 2018 roku.

Członkami Komitetu Nadzorczego są eksperci posiadający szeroką wiedzę w zakresie umów i instrumentów finansowych opartych na Wskaźnikach Referencyjnych Stóp Procentowych lub  działalności podmiotów stosujących Wskaźniki Referencyjne Stóp Procentowych związanej z ich stosowaniem, wiedzę wynikającą z dorobku naukowego związanego z badaniem rynku lub realiów ekonomicznych, którego pomiar jest celem Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych, a także odpowiednie doświadczenie w zakresie funkcjonowania rynku finansowego oraz znajomość otoczenia regulacyjnego, w którym funkcjonuje Administrator w zakresie związanym z opracowywaniem Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych w rozumieniu Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych (poniżej zamieszczono krótkie notki biograficzne).

Regulamin Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych.


Członkowie Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych


Małgorzata Smagorowicz-Chojnowska – Członek Niezależny Komitetu Nadzorczego, wskazana przez Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska, Przewodnicząca Komitetu Nadzorczego

Małgorzata Smagorowicz-Chojnowska - notka biograficzna członka KN

Oświadczenie o niezależności Małgorzaty Smagorowicz-Chojnowskiej – członka KN


Jerzy Bańka – Członek Niezależny Komitetu Nadzorczego, wskazany przez Związek Banków Polskich

Jerzy Bańka - notka biograficzna członka KN

Oświadczenie o niezależności Jerzego Bańki - członka KN


Katarzyna Błażuk - Członek Niezależny Komitetu Nadzorczego, wskazana przez Ministra właściwego ds. instytucji finansowych

Katarzyna Błażuk – notka biograficzna członka KN

Oświadczenie o niezależności Katarzyny Błażuk – członka KN


Bartłomiej Dzik - Członek Niezależny Komitetu Nadzorczego, wskazany przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bartłomiej Dzik – notka biograficzna członka KN

Oświadczenie o niezależności Bartłomieja Dzika – członka KN


Norbert Jeziolowicz  - Członek Niezależny Komitetu Nadzorczego, wskazany przez Związek Banków Polskich

Norbert Jeziolowicz – notka biograficzna członka KN

Oświadczenie o niezależności Norberta Jeziolowicza - członka KN


Michał Konopczak  - Członek Niezależny Komitetu Nadzorczego, wskazany przez Narodowy Bank Polski

Michał Konopczak – notka biograficzna członka KN

Oświadczenie o niezależności Michała Konopczaka - członka KN


Grzegorz Owczarek – Członek Niezależny Komitetu Nadzorczego, wskazany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Grzegorz Owczarek - notka biograficzna członka KN

Oświadczenie o niezależności Grzegorza Owczarka - członka KN


Andrzej Sołdek – Członek Niezależny Komitetu Nadzorczego, wskazany przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami

Andrzej Sołdek – notka biograficzna członka KN

Oświadczenie o niezależności Andrzeja Sołdka - członka KN


Agnieszka Zdziennicka - Członek Niezależny Komitetu Nadzorczego, wskazana przez Podmioty Przekazujące Dane, za pośrednictwem Związku Banków Polskich

Agnieszka Zdziennicka – notka biograficzna członka KN

Oświadczenie o niezależności Agnieszki Zdziennickiej - członka KN


Artur Zwaliński – Członek Niezależny Komitetu Nadzorczego, wskazany przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Artur Zwaliński – notka biograficzna członka KN

Oświadczenie o niezależności Artura Zwalińskiego - członka KN

 

Status Obserwatora przy Komitecie Nadzorczym przyjęły następujące instytucje:

  • Narodowy Bank Polski
  • ACI Polska
  • Związek Banków Polskich
  • Bankowy Fundusz Gwarancyjny
     

Komunikaty z posiedzeń Komitetu Nadzorczego
 

2023

2022

2021

2020

2019

2018