WIBID i WIBOR > Materiały
Materiały

Podsumowanie Dokumentu Konsultacyjnego

Przedstawiamy materiał stanowiący podsumowanie procesu konsultacji przeprowadzonych przez GPW Benchmark w zakresie dostosowania metody opracowywania wskaźników referencyjnych WIBID i WIBOR do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014. Przedmiotem niniejszego dokumentu jest odniesienie się GPW Benchmark do uwag i komentarzy interesariuszy do założeń dotyczących dostosowania stawek referencyjnych WIBID i WIBOR przedstawionych w Dokumencie Konsultacyjnym GPW Benchmark 2019 – Dostosowanie do Rozporządzenia BMR, w tym zaproponowanej Metody Kaskady Danych.

Aby pobrać podsumowanie dokumentu konsultacyjnego kliknij tutaj

 

Dostosowanie do Rozporządzenia BMR - Dokument Konsultacyjny GPW Benchmark 2019

GPW Benchmark prezentuje Dokument Konsultacyjny dotyczący dostosowania stawek referencyjnych WIBID i WIBOR do wymogów Rozporządzenia BMR. Celem GPW Benchmark jest spełnienie wymagań Rozporządzenia BMR wobec wskaźników stopy procentowej, przy jednoczesnym zapewnieniu ich ciągłości.

Dokument Konsultacyjny został udostępniony w dniu 22 lipca 2019 r. Uczestnikom Fixingu, instytucjom sieci bezpieczeństwa finansowego, instytucjom ochrony konsumenta oraz podmiotom stosującym stawki referencyjne WIBID i WIBOR, które zawarły z GPW Benchmark umowę o stosowanie.

Dokument stanowi kluczowy element konsultacji publicznych efektów prac GPW Benchmark nad dostosowaniem metody opracowywania najważniejszych wskaźników referencyjnych dla polskiego systemu finansowego. Prezentuje wyniki przeprowadzonych przez GPW Benchmark analiz ekonomicznych, statystycznych i prawnych. Polegały one na weryfikacji wyników ilościowych i jakościowych Indeksu WIBOR, kalkulowanego na podstawie metody dostosowanej do Rozporządzenia BMR, z historycznym przebiegiem stawek referencyjnych WIBID i WIBOR.

GPW Benchmark pełniący rolę administratora stawek referencyjnych WIBID i WIBOR, jest zobowiązany do zapewnienia wysokiej jakości indeksów i wskaźników, zgodnych z wymogami Rozporządzenia BMR, w celu zwiększenia bezpieczeństwa w systemie finansowym poprzez dostarczanie wiarygodnych i reprezentatywnych stawek referencyjnych dla szerokiego grona odbiorców, w tym instytucji finansowych, przedsiębiorstw i przede wszystkim konsumentów.

Aby pobrać dokument konsultacyjny kliknij tutaj

Rozporządzenie BMR

Aby zapoznać się z Rozporządzeniem PE i RE (UE) nr 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych („Rozporządzenie BMR”) kliknij tutaj


Dokument Konsultacyjny

GPW Benchmark S.A. przesłało do Uczestników Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR dokument konsultacyjny, dotyczący opracowywanych koncepcji rozwoju metodologii stawek referencyjnych WIBID i WIBOR oraz wskaźników alternatywnych.
Dokument zawiera szereg pytań dotyczących analizowanych koncepcji, ale równocześnie posiada bogatą warstwę informacyjną. Stanowi prezentację kierunków prac podejmowanych przez GPW Benchmark z uwzględnieniem właściwości polskiego rynku pieniężnego oraz globalnych trendów w zakresie prowadzonych reform wskaźników referencyjnych.
Aby pobrać dokument konsultacyjny kliknij tutaj

 

Podsumowanie Dokumentu Konsultacyjnego

GPW Benchmark podsumował odpowiedzi Uczestników Fixingu na pytania zawarte w Dokumencie Konsultacyjnym w podziale na istotne zagadnienia z punktu widzenia funkcjonowania rynku pieniężnego oraz sektora bankowego. Podkreślony został w szczególności aspekt ciągłości stosowania wskaźnika referencyjnego z uwagi na zgodność w tej kwestii wszystkich instytucji biorących udział w ankiecie. Podsumowanie prezentuje stanowisko banków panelistów w sprawie potencjalnych  kaskadowych metod kalkulacji wskaźnika, propozycji wskaźników alternatywnych oraz czynników mających wpływ na aktywność na krajowym rynku pieniężnym.

Aby pobrać podsumowanie dokumentu konsultacyjnego kliknij tutaj