Materiały i Analizy

Podsumowanie konsultacji publicznych w sprawie zmiany metody opracowywania wskaźnika referencyjnego WIRON

GPW Benchmark prezentuje Podsumowanie konsultacji publicznych w sprawie zmiany metody opracowywania wskaźnika referencyjnego WIRON.

Aby pobrać dokument kliknij tutaj.

 

Podsumowanie Cyklicznego Przeglądu Metody Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR

GPW Benchmark S.A. prezentuje Podsumowanie Cyklicznego Przeglądu Metody Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR za okres od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Aby pobrać podsumowanie kliknij tutaj

 

Podsumowanie konsultacji publicznych dotyczących Indeksów Giełdowych

GPW Benchmark S.A. prezentuje podsumowanie konsultacji publicznych dotyczących Indeksów Giełdowych. W wyniku przeprowadzonych konsultacji Administrator zdecydował o wprowadzeniu zmian do Regulaminu Rodziny Indeksów Giełdowych.

Aby pobrać podsumowanie konsultacji publicznych kliknij tutaj

 

Dokument konsultacyjny w sprawie zmiany metody opracowywania wskaźnika referencyjnego WIRON

GPW Benchmark prezentuje Dokument konsultacyjny w sprawie zmiany metody opracowywania wskaźnika referencyjnego WIRON. 
Aby pobrać dokument konsultacyjny kliknij tutaj.

Administrator udostępnia szeregi czasowe dotyczące przebiegów WIRON przy zastosowaniu zmienionych parametrów metody. 
Aby pobrać plik kliknij tutaj.

 

Materiał Informacyjny dotyczący wyznaczenia WIRON dla 29 grudnia 2023 roku

GPW Benchmark udostępnia materiał informacyjny uwzględniający opis uwarunkowań rynkowych i aspektów dotyczących danych wejściowych dla WIRON z dnia 29 grudnia 2023 roku.

Aby pobrać materiał kliknij tutaj

 

Dokument konsultacyjny dotyczący Indeksów Giełdowych

GPW Benchmark S.A. przesłało do podmiotów korzystających z Indeksów Giełdowych dokument konsultacyjny, dotyczący zmian w Metodzie opracowywania Indeksów Giełdowych. Wraz z dokumentem konsultacyjnym udostępniony został kwestionariusz zawierający szereg pytań dotyczący omówionych w dokumencie zmian.

Aby pobrać dokument konsultacyjny kliknij tutaj.
Aby pobrać kwestionariusz kliknij tutaj.

 

Podsumowanie informacji dotyczących aktualizacji bazy danych transakcyjnych za okres 2019-2023

GPW Benchmark prezentuje informacje dotyczące wpływu aktualizacji bazy danych na przebieg indeksu WIRON oraz indeksów z Rodziny Indeksów Składanych za okres 2019-2023 (według stanu bazy danych wejściowych na dzień 16 lutego 2024 z uwzględnieniem zweryfikowanej wartości Maksymalnego Progu Wolumenowego w 2023).

  Raport dot. weryfikacji Maksymalnego Progu Wolumenowego w 2023 roku

  Raport dot. aktualizacji bazy danych (wg stanu bazy na 5 stycznia 2024)

Aby pobrać plik dla WIRON
Aby pobrać plik dla indeksów WIRON Stopa Składana
Aby pobrać plik dla WIRON Indeks Jednopodstawowy (zaprzestany)

 

Podsumowanie konsultacji publicznych dotyczących zaprzestania opracowywania Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR dla Terminu Fixingowego 1Y

GPW Benchmark prezentuje Podsumowanie konsultacji publicznych dotyczących zaprzestania opracowywania Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR dla Terminu Fixingowego 1Y.

Aby pobrać dokument kliknij tutaj.

 

Termin zaprzestania opracowywania Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR dla Terminu Fixingowego 1Y – Dokument Konsultacyjny - 2023

GPW Benchmark prezentuje Dokument Konsultacyjny dotyczący terminu zaprzestania opracowywania Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR dla Terminu Fixingowego 1Y. 

Aby pobrać dokument konsultacyjny kliknij tutaj.

 

Podsumowanie Cyklicznego Przeglądu Metody Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR

GPW Benchmark S.A. prezentuje Podsumowanie Cyklicznego Przeglądu Metody Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, w tym Metody Kaskady Danych, z uwzględnieniem obowiązkowej oceny zdolności wskaźnika referencyjnego do pomiaru danego rynku lub realiów gospodarczych.

Aby pobrać podsumowanie kliknij tutaj.
Aby pobrać załączniki kliknij tutaj

 

Podsumowanie konsultacji publicznych dotyczących Indeksów Giełdowych

GPW Benchmark S.A. prezentuje podsumowanie konsultacji publicznych dotyczących Indeksów Giełdowych. W wyniku przeprowadzonych konsultacji Administrator zdecydował o wprowadzeniu zmian do Regulaminu Rodziny Indeksów Giełdowych.

Aby pobrać podsumowanie konsultacji publicznych kliknij tutaj
Aby pobrać Regulamin Rodziny Indeksów Giełdowych kliknij tutaj

 

Dokument konsultacyjny dotyczący Indeksów Giełdowych

GPW Benchmark S.A. przesłało do podmiotów korzystających z Indeksów Giełdowych dokument konsultacyjny, dotyczący zmian w Metodzie opracowywania Indeksów Giełdowych. Wraz z dokumentem konsultacyjnym udostępniony został kwestionariusz zawierający szereg pytań dotyczący omówionych w dokumencie zmian.

Aby pobrać dokument konsultacyjny kliknij tutaj.
Aby pobrać kwestionariusz kliknij tutaj.

 

Informacje dotyczące analizy wpływu Audytu Transmisji Danych na indeks WIRON

GPW Benchmark przedstawia Informacje dotyczące analizy wpływu Audytu Transmisji Danych na indeks WIRON. Audyt Transmisji Danych przeprowadzony został wśród wszystkich Podmiotów Przekazujących Dane w grudniu 2022 roku i skutkował rewizją wartości historycznych indeksu WIRON.

Aby pobrać dokument kliknij
Aby pobrać dane porównawcze kliknij

 

Suplement analityczny do Podsumowania konsultacji publicznych dotyczących wyboru i metody indeksów stopy procentowej – 2023 (dokument zaktualizowany względem wersji z listopada 2022)

GPW Benchmark prezentuje Suplement analityczny do Podsumowania wyników konsultacji publicznych dotyczących wyboru i metody indeksów stopy procentowej,  uwzględniający informacje na temat zweryfikowanego zasobu transakcyjnego, przebiegu indeksu WIRON oraz opisu nowych elementów metody opracowywania indeksu zdefiniowanej w trakcie prac w ramach Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych. Dokument został poddany aktualizacji po Audycie Transmisji Danych i rewizji historycznych danych transakcyjnych. Zakres analiz w dokumencie pozostał utrzymany a informacje zostały rozszerzone o niektóre załączniki. Poprzednia wersja dokumentu dostępna jest w archiwum.

Aby pobrać dokument kliknij
Aby pobrać dokument archiwalny kliknij

 

Podsumowanie konsultacji publicznych dotyczących wyboru i metody indeksów stopy procentowej - 2022

GPW Benchmark prezentuje podsumowanie wyników konsultacji publicznych dotyczących wyboru i metody indeksów stopy procentowej kalkulowanych przez administratora. W efekcie konsultacji publicznych GPW Benchmark jako administrator wskaźników referencyjnych zaadresowała kluczowe uwagi oraz zweryfikowała prezentowane w procesie konsultacji elementy metody. 

Dokument uwzględnia podstawowe elementy metody opracowywania indeksów terminowych na terminy predefiniowane wstecz oraz indeks jednopodstawowy a także inne wnioski dotyczące standardu kalkulacji i publikacji indeksów.

Aby pobrać dokument konsultacyjny kliknij tutaj

 

Transakcyjne Wskaźniki Referencyjne Stopy Procentowej – Dokument Konsultacyjny – 2022

GPW Benchmark prezentuje Dokument Konsultacyjny dotyczący Transakcyjnych Wskaźników Referencyjnych Stopy Procentowej. Dokument jest materiałem informacyjnym prezentującym wyniki badań i wniosków dotyczących indeksów opracowanych przez administratora na podstawie danych przekazywanych (od czasu pełnego dostosowania technologicznego do obowiązującej dokumentacji Stawek Referencyjnych) w trybie zautomatyzowanym przez podmioty przekazujące dane. Wyniki kalkulacji wersji testowych indeksów opisanych w dokumencie są dostępne na stronie Administratora.

Aby pobrać dokument konsultacyjny kliknij tutaj.

 

Podsumowanie Dokumentu Konsultacyjnego z 2019 roku

Przedstawiamy materiał stanowiący podsumowanie procesu konsultacji przeprowadzonych przez GPW Benchmark w zakresie dostosowania metody opracowywania wskaźników referencyjnych WIBID i WIBOR do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014. Przedmiotem niniejszego dokumentu jest odniesienie się GPW Benchmark do uwag i komentarzy interesariuszy do założeń dotyczących dostosowania stawek referencyjnych WIBID i WIBOR przedstawionych w Dokumencie Konsultacyjnym GPW Benchmark 2019 – Dostosowanie do Rozporządzenia BMR, w tym zaproponowanej Metody Kaskady Danych.

Aby pobrać podsumowanie dokumentu konsultacyjnego kliknij tutaj

 

Dostosowanie do Rozporządzenia BMR - Dokument Konsultacyjny GPW Benchmark 2019

GPW Benchmark prezentuje Dokument Konsultacyjny dotyczący dostosowania stawek referencyjnych WIBID i WIBOR do wymogów Rozporządzenia BMR. Celem GPW Benchmark jest spełnienie wymagań Rozporządzenia BMR wobec wskaźników stopy procentowej, przy jednoczesnym zapewnieniu ich ciągłości.

Dokument Konsultacyjny został udostępniony w dniu 22 lipca 2019 r. Uczestnikom Fixingu, instytucjom sieci bezpieczeństwa finansowego, instytucjom ochrony konsumenta oraz podmiotom stosującym stawki referencyjne WIBID i WIBOR, które zawarły z GPW Benchmark umowę o stosowanie.

Dokument stanowi kluczowy element konsultacji publicznych efektów prac GPW Benchmark nad dostosowaniem metody opracowywania najważniejszych wskaźników referencyjnych dla polskiego systemu finansowego. Prezentuje wyniki przeprowadzonych przez GPW Benchmark analiz ekonomicznych, statystycznych i prawnych. Polegały one na weryfikacji wyników ilościowych i jakościowych Indeksu WIBOR, kalkulowanego na podstawie metody dostosowanej do Rozporządzenia BMR, z historycznym przebiegiem stawek referencyjnych WIBID i WIBOR.

GPW Benchmark pełniący rolę administratora stawek referencyjnych WIBID i WIBOR, jest zobowiązany do zapewnienia wysokiej jakości indeksów i wskaźników, zgodnych z wymogami Rozporządzenia BMR, w celu zwiększenia bezpieczeństwa w systemie finansowym poprzez dostarczanie wiarygodnych i reprezentatywnych stawek referencyjnych dla szerokiego grona odbiorców, w tym instytucji finansowych, przedsiębiorstw i przede wszystkim konsumentów.

Aby pobrać dokument konsultacyjny kliknij tutaj

Rozporządzenie BMR

Aby zapoznać się z Rozporządzeniem PE i RE (UE) nr 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych („Rozporządzenie BMR”) kliknij tutaj


Dokument Konsultacyjny

GPW Benchmark S.A. przesłało do Uczestników Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR dokument konsultacyjny, dotyczący opracowywanych koncepcji rozwoju metodologii stawek referencyjnych WIBID i WIBOR oraz wskaźników alternatywnych.
Dokument zawiera szereg pytań dotyczących analizowanych koncepcji, ale równocześnie posiada bogatą warstwę informacyjną. Stanowi prezentację kierunków prac podejmowanych przez GPW Benchmark z uwzględnieniem właściwości polskiego rynku pieniężnego oraz globalnych trendów w zakresie prowadzonych reform wskaźników referencyjnych.
Aby pobrać dokument konsultacyjny kliknij tutaj

 

Podsumowanie Dokumentu Konsultacyjnego

GPW Benchmark podsumował odpowiedzi Uczestników Fixingu na pytania zawarte w Dokumencie Konsultacyjnym w podziale na istotne zagadnienia z punktu widzenia funkcjonowania rynku pieniężnego oraz sektora bankowego. Podkreślony został w szczególności aspekt ciągłości stosowania wskaźnika referencyjnego z uwagi na zgodność w tej kwestii wszystkich instytucji biorących udział w ankiecie. Podsumowanie prezentuje stanowisko banków panelistów w sprawie potencjalnych  kaskadowych metod kalkulacji wskaźnika, propozycji wskaźników alternatywnych oraz czynników mających wpływ na aktywność na krajowym rynku pieniężnym.

Aby pobrać podsumowanie dokumentu konsultacyjnego kliknij tutaj