O spółce

GPW Benchmark S.A. to podmiot wchodzący w skład Grupy Kapitałowej GPW powołany w pierwszym kwartale 2017 roku.

Podstawowym przedmiotem działalności GPW Benchmark jest:

  • organizacja fixingów stawek referencyjnych WIBID i WIBOR,
  • pełnienie funkcji Agenta Kalkulacyjnego.

W przyszłości GPW Benchmark S.A. podejmie działania w celu uzyskania zezwolenia na pełnienie funkcji administratora stawek referencyjnych WIBID i WIBOR zgodnie z wymogami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszu inwestycyjnego i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014