O spółce

GPW Benchmark S.A. to podmiot wchodzący w skład Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odpowiedzialny za opracowywanie i rozwój oferty wskaźników referencyjnych dla polskiego rynku finansowego. Podstawowym przedmiotem działalności GPW Benchmark S.A. jest administracja procesem opracowywania Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR.

GPW Benchmark S.A. podejmuje działania w celu uzyskania zezwolenia na pełnienie funkcji administratora Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszu inwestycyjnego i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014.